Na osnovu člana 28  Zakona o održavanju stambenih zgrada („Sl.list CG“ br. 41. od 06 jula 2016) i člana 14 Statuta Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova Crne Gore,  Republički odbor,  na redovnoj sjednici održanoj dana 24.01.2019. godine, donio je:

 

 

                                                         PRAVILNIK

O REŠAVANJU STAMBENIH POTREBA ZAPOSLENIH U USTANOVAMA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA

U CRNOJ GORI

 

 

                                                      I – OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

 

Stambene potrebe članova Stambenog fonda Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova Crne Gore (u daljem tekstu Fonda) rješavaju se na način, po kriterijumima i postupku utvrdjenim Pravilnikom, o rešavanju stambenih potreba zaposlenih u ustanovama učeničkog i studentskog standard u Crnoj Gori, ( u daljem tekstu : Pravilnik ).

 

 

Član 2.

 

Obaveza je svih organa Fonda i svih članova Fonda, da svim svojim aktivnostima i radom prilikom donošenja i sprovodjenja svih akata Fonda, razvijaju i primjenjuju princip potpune medjusobne solidarnosti i uzajamnosti, kako bi svi članovi pod jednakim uslovima primjenom kriterijuma utvrdjenim ovim Pravilnikom, u što većoj mjeri, iskoristiti pravo i mogućnost  povezivanja i organizovanja u cilju što boljeg rješavanja svog stambenog pitanja.

 

 

Član 3.

 

Rješavanje stambenih potreba članova Fonda ostvaruje se prema planu rješavanja stambenih potreba ( u daljem tekstu : plan ) koji utvrdjuje Republički odbor  SSĐSDCG.

 

 

Član 4.

 

Plan, iz člana 3 ovog Pravilnika, sadrži iznos sredstava koji će se dodijeliti zaposlenima u JU Domova učenika i studenata u Crnoj Gori, za dodjelu kredita zaposlenim i članovima Fonda za rješavanje stambenih potreba .

 

Član 5.

 

Za rješavanje stambenih potreba članova Fonda obezbjedjuju se sredstva iz :

 1. članarine
 2. mjesečnih anuiteta od već dodijeljenih kredita članovima Fonda
 1. participacije Vlade CG, JU Domova učenika i studenata u  CG i drugih donacija
 2. uloga članova Fonda i drugih izvora.

 

                                                     Član 6.

 

Pravo na rješavanje stambenih potreba ima član Fonda koji:

 

-nema stan, odnosno porodičnu stambenu zgradu u svojini, susvojini ili zajedničkoj svojini;

-ima stan, odnosno porodičnu stambenu zgradu u svojini, susvojini ili zajedničkoj svojini, neodgovarajuće površine ili  tehnički neuslovan.

Član Fonda, iz alineje 1 ovog člana, ima pravno na rješavanje stambene potrebe, pod uslovom da njegov bračni drug nema stan, odnosno stambenu zgradu u svojini, susvojini ili zajedničkoj svojini, odnosno ima stan, odnosno porodičnu stambenu zgradu u svojini, u susvojini ili zajedničkoj svojini neodgovarajuće površine, bez obzira da li je sproeveden ostavinski postupak.

Član Fonda iz alineje 2 ovog člana ima pravo na rješavanje stambenog pitanja putem individualnog kredita ili zamjenom stambene jedinice, neodgovarajuće kvadrature za odgovarajuću kvadraturu  u kolektivnoj gradnji, a što se reguliše ugovorom.

 

 

Član 7.

 

Stambene potrebe članova Fonda utvrdjuju se na osnovu evidencije stambenih potreba zaposlenih koju vodi svaka stambena komisija JU,  posebno za svoje zaposlene.

Evidencija iz  stava 1 ovog člana zasniva se na podacima do kojih dodje Komisija  ( nadležni organ ustanove ) i iskazanim stambenim potrebama zaposlenih članova Fonda.

Podaci iz stava 2. ovo člana dostavljaju se Republičkom odboru SSĐSDCG jednom  godišnje.

 

 

 

II KRITERIJUMI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA STAMBENE KREDITE USTANOVAMA PO OPŠTINAMA.

 

Član 8.

 

Raspodjelu sredstava za stambene kredite ustanovama po JU Domova učenika i studenata u Crnoj Gori vrši Republički odbor SSĐSDCG prema finansijskom planu Fonda,odnosno prema rang listi članova Fonda koje sastavljaju Stambene komisije, pojedine ustanove.

 

 

Član 9.

 

Prije svake raspodjele sredstava Republički odbor je obavezan da donese Odluku o visine rezerve sredstava.

 

Član 10.

 

Raspodjela srestava iz člana 8. ovog Pravilnika vrši se primjenom sledecih kriterijuma:

-ekonomsko učesce, odnosno broja svih članova Fonda u jednoj JU; 

-obezbijedjena lokacija za izgradnju ( kolektivnu i individualnu ) i dogradnja na osnovu rješenja nadležnog organa.

 

 

Član 11.

 

Veličina stana koji se daje članu Fonda odredjuje se prema broju članova porodičnog domacinstva, i to :

- garsonjera – (jedno do dva člana) do 35 m2,

-jednosoban – (tri do četiri člana) do 55m2,

-dvosoban stan – (četiri i više članova) preko 55 m2.

 

 

III    NAČIN I KRITERIJUM ZA RASPODJELU STAMBENIH         KREDITA ČLANOVIMA FONDA

 

Član 12.

 

Raspodjela stambenih kredita članovima Fonda vrši se primjenom sledećih kriterijuma :

-postojeća stambena situacija

-radni staž

-broj članova domaćinstva

-dužina članstva u Fondu

-ekonomsko učešće

 

 

Član 13.

 

Postojeća stambena situacija vrednuje se tako što :

 1. Član Fonda koji nema stan, odnosno porodičnu stmbenu zgradu u svojini, susvojini ili zajedničkoj svojini (klasični podstanar) pripada 40 bodova;
 2. Član fonda (domari, članovi Fonda smješteni u raznim nužnim smještajima, kolektivnim smještajima i sl.)  pripada 35 bodova;
 3. Član Fonda koji stanuje kod roditelja pripada 25 bodova;
 4. Član Fonda koji ima stan, odnosno porodičnu stambenu zgradu u svojini, susvojini, ili zajednickoj svojini:

- po članu porodičnog domaćinstva do 10m2 pripada 15 bodova ;

-po članu porodičnog domaćinstva do 15 m2 pripada 10 bodova ;

- po članu porodičnog domaćinstva do 18m2 pripada 5 bodova ;

(bodovanje se odnosi na domaćinsvo )

 

 

 

Član 14.

 

Radni staž vrednuje se najvise 40 bodova i to za svaku godinu radnog staža 1 bod.

 

 

Član 15.

 

Član Fonda, za svaku godinu radnog staža za koju je postajala zakonska odredba plaćanja doprinosa za stambenu izgradjnu u CG, izdvajanje po tom osnovu, pripada 1 bod.

 

 

Član 16.

 

 

Broj članova porodičnog domaćinstva vrednuje se najviše 20 bodova i to :

-porodičnom domaćinstvu do 2 člana pripada 5 bodova

-porodičnom domaćinstvu od 3 člana pripada 10 bodova

-porodičnom domaćinstvu od 4 člana pripada 15 bodova

-porodičnom domaćinstvu od 5 i više članova pripada 20 bodova

 

                                                                      

 

Član 17.

 

Član porodičnog domaćinstva smatraće se : članovi uze porodice, i to: bračni drug, djeca,

( bračna, vanbračna, usvojena, pastorčad ) i lice koje je podnosilac zahtjeva po zakonu dužan da izdržava i koja sa njim stanuju a nemaju riješeno stambeno pitanje.

 

 

Član 18.

 

Dužina članstva u Fondu vrednuje se za svaki mjesec po 1 bod.

 

                                                                      

 

Član 19.

 

 

Broj bodova za ekonomsko učešće dobija se tako što se osnovni koeficijenat utvrdjen ugovorom o radu, po kome se obračunava zarada, pomnoži brojem 5.

 

Član 20.

 

Član Fonda koji je član Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova Crne Gore, pripada 10  bodova .

 

Članu Fonda koji nije dobijao kredit od JU, po osnovu poboljšanja uslova stanovanja pripada 5 bodova.

Član 21 .

 

Samohranog roditelja, i porodice sa invalidnim licima prve kateogrije bodovati sa još 10 bodova, pored bodova sa prethodno navedenim kriterijumima.

 

                      

Član 22.

 

Stambena situacija člana Fonda koji je otuđio stan ili odgovarajuće pravo na stan ili porodičnu stambrnu zgradu, vrednovaće se prema stanju prije otuđenja stana ili odgovarajućeg prava na stan ili stambenu zgradu.

 

 

   Član 23.

 

Stambenom zgradom, odnosno stanom u smislu člana 6. ovog Pravilmika smatraće se zgrada odnosno stan podoban za stanovanje, s obzirom na bitne tehničke uslove neophodne za izdavanje tehničke dozvole.

 

 Član 24.

 

Ukoliko primjenom kriterijuma iz Člana 12. ovog Pravilnika, dva ili više članova Fonda imaju isti broj bodova prioritet u rješavanju stambene potrebe određuje se prema:

              1.dužini članstva u Fondu,

              2.dužini radnog staža člana Fonda,

              3.ekonomsko učešće člana Fonda,

 

 

 

   Član 25.

 

Članu Fonda se mogu dodijeliti sredstva za :

 1. kolektivna gradnja
 2. individualno rješavanje stambenog pitanja izgradnja, rekonstrukcija i kupovina stana (obezbijeđena građevinska dozvola ili potvrda da je van DUP-a).
 3. poboljšanje uslova stanovanja.

 

Sredstva, po osnovu tačke 1, se mogu dodijeliti po modelu 60% kreditira Fond,a 40% sam član Fonda, ako je izuzetno povoljnija finansijska situacija Fonda i visina obezbijeđenih sredstava ili izuzetno teška materijalna finansijska situacija člana Fonda – korisnika stambenog kredita.

 

 

Član 26.

 

 

Član Fonda koji konkuriše za dodjelu sredstava iz člana 25 stav 1. tačka 1. mora biti član Fonda, odnosno zadnjih 18 mjeseci od učlanjenja u Fond.

 

 

Član 27.

 

 

Sredstva  iz člana 25. stav 1. tačka 2. ovog pravilnika može se dati članu Fonda najviše do 15 000  eura, na osnovu odluke Komisije stambene toga kolektiva.

Za poboljšanje uslova stanovanja Republički odbor SSĐSDCG može  članu Fonda opredijeliti sredstva u iznosu do 3000 eura, na osnovu rang liste koju sastavlja Komisija stambena i uz saglasnost člana Fonda.

 

 

 

 

 

          Član 28.

 

Visinu kamatne stope utvrđuje Republički odbor SSĐSDCG (utvđena kamata 1% na godišnjem nivou ).

 

 

Član 29.

 

 

Međusobna prava i obaveze (o davanju kredita,upisu hipoteke i drugo) bliže se određuju ugovorom u skladu sa ovim pravilnikom, pravilima Fonda i zakonom.

Vrijeme za koje član Fonda vraća sredstva dodijeljena kreditom od Fonda ne može biti  duže od 30 godina.

                                                                

                        

Član 30.

 

Kod dodijele kredita RO SSĐSDCG  kao korisnik kredita, prethodno upisuje hipoteku na nepokretnost u visini kredita.

Ako korisnik kredita nema nepokretnost upisuje se hipotekarni dug prvog reda i primjenjuju druga sredstva obezbeđenja plaćanja.

 

 

 

IV          POSTUPAK ZA RJEŠAVANJE STMBENIH POTREBA

 

 

 

Član 31.

 

O rješavanju stambenih potreba zaposlenih i članova Fonda, odlučuje Komisija za stambena pitanja sastavljena iz redova članova Fonda u JU.Komisija se sastoji od tri člana i istog broja zamjenika. Članovi komisije biraju predsjednika iz svog sastava i zamjenika predsjednika Komisije. Komisija radi u sjednicama i odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova, i za svoj rad je odgovorna u skladu sa Zakonom.

Troškove rada Komisije po rješavanju konkursa, snosi sindikalna organizacija ustanove, a troškove ev. sudskog spora, iz opredijeljenih sredstava Javnoj ustanovi.

 

 

 

Član 32.

 

      Za dodjelu stambenih jedinica u kolektivnoj gradnji odlučuje Komisija za rješavanja stambenih pitanja u JU te opštine.  

 

 

 

 

 

 

 

Član 33.

 

 

Postupak za rješavanje stambenih potreba Komisija pokreće za oglašavanje raspoloživih sredstava za dodijelu kredita, interni konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli ustanove.Član Fonda je dužan da uz zahtjev priloži dokaze predviđene konkursom koje po potrebi provjrava Komisija i to:

         -uvjerenje o državljanstvu (ili potvrda da je rješavanje istog u proceduri)

         -akt državnog organa kao dokaz da nema stan ili akt o vlasništvu na stan ili   porodičnoj stambenoj zgradi-list nepokretnosti za sve članove domaćinstva

         -dokaz o podstanarskom stažu koju će izdati stambena komisija ustanove

         -dokaz o dužini članstva u Fondu.

         -dokaz o  osnovnom koeficijentu

         -dokaz o invaliditetu

         -dokaz o samohranom roditelju od Centra za socijalni rad  

         -dokaz o broju i srodstvu članova porodičnog domaćinstva (izvod iz knjige vjenčanih i rođenih, uvjerenje o kućnoj zajednici).

          -potvrdu o prebivalištu za članove porodičnog domaćinstva

          -rješenje ustanove o dužini radnog staža

          -dokaz da nije imao stan po osnovu radnog odnosa

          -dokaz da nije koristio kredit za rješavanje stambene potrebe po osnovu radnog odnosa, za individualnu gradnju.

          - potvrdu od računovodstva Ustanove da je član Fonda u kontinuitetu i da redovno izmiruje članarinu.

Član Fonda koji dostavi netačne podatke predviđene konkursom isključuje se iz postupka rješavanja stambenih potreba.

 

 

 

Član 34.

 

 

Po osnovu dostavljenih zahtjeva, Komisija utvrdjuje rang- listu članova Fonda u Ustanovi primjenom kriterijuma potpisanih ovim Pravilnikom.

 

 

 

Član 35.

 

 

Član Fonda koji je konkurisao za dodjelu kredita , a nezadovoljan je utvrdjenom rang-listom, može izjaviti prigovor Komisiji JU, u roku od 10 dana od dana oglašavanja rang-liste. Komisija je dužna da odgovori podnosiocu prigovora u roku od 15 dana.

Ako ni tada, član Fonda koji je konkurisao nije zadovoljan, može izjaviti prigovor Republičkom odboru SSĐSDCG, u roku od 8 dana.

Republički odbor SSĐSDCG donosi konačnu odluku, u roku od 30 dana.

Na osnovu konačne odluke zaključuje se Ugovor.

 

 

 

                          V     PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

                                                          Član 36.

 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana usvajanja.

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

                         Podgorica                     PREDSJEDNIK REPUBLIČKOG ODBORA

                    24.01.2019.god.                                    Marko Kaluđerović

 

                                                                          

Članak se nalazi u kategoriji: Propisi