Na osnovu člana 138 stav 2 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (“Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05  i  49/07  i  “Službeni list CG”,  broj  45/ 10), Ministarstvo prosvjete i nauke donijelo je

 

Pravilnik o normativima i standardima

 za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno  važeće  obrazovne programe

 

I OSNOVNE ODREDBE

Sadržina pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom se utvrđuju mjerila za formiranje odjeljenja i grupa, obaveze nastavnika i saradnika, normativi i standardi za organizovanje stručno-savjetodavne službe, biblioteke, administrativno-računovodstvene i tehničke službe i mjerila za vrednovanje materijalnih troškova u ustanovama koje realizuju javno važeće obrazovne programe u oblasti: predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog obrazovanja i vaspitanja, opšteg srednjeg obrazovanja i vaspitanja, stručnog obrazovanja, vaspitanja i obrazovanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama-resursni centar, obrazovanja odraslih, domovima učenika, odnosno domovima učenika i studenata  i u obrazovnom centru (u daljem tekstu: ustanova), čime se obezbjeđuje ujednačenost kadrovskih, materijalnih i drugih uslova za ostvarivanje javno važećeg obrazovnog programa i godišnjeg plana rada, odnosno godišnjeg plana i programa rada ustanove.

Normativi i standardi

Član 2

Ustanova stiče sredstva iz javnih prihoda na osnovu normativa i standarda utvrđenih ovim pravilnikom i akta o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Osnov

Član 3

Broj izvršilaca utvrđen ovim pravilnikom određuje se na osnovu broja djece, učenika, odnosno polaznika, odjeljenja i grupa, odnosno vaspitnih grupa sa cjelodnevnim boravkom djece koje su oruganizovane u skladu sa propisima, odnosno obrazovnim programom, ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno.

 Izuzetak

Član 4

Izuzetno, kada nije moguće formirati odjeljenje, odnosno grupu u skladu sa odredbama ovog pravilnika, organ državne uprave nadležan za poslove prosvjete (u daljem tekstu: Ministarstvo) može, na obrazložen zahtjev ustanove, odobriti formiranje odjeljenja, odnosno grupe i sa manjim brojem djece, učenika, odnosno polaznika.

 

II MJERILA ZA FORMIRANJE ODJELJENJA I GRUPA

Predškolska ustanova

Član 5

U vaspitnu grupu za primarni, kraći i specijalizovani program u ustanovi predškolskog vaspitanja i obrazovanja mogu biti uključena najviše dva djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama.

U ustanovi, iz stava 1 ovog člana, broj djece u vaspitnoj grupi za primarni program može se smanjiti za 10% u odnosu na broj djece u vaspitnoj grupi utvrđen zakonom, odnosno obrazovnim programom, ukoliko su u vaspitnu grupu uključena djeca sa posebnim obrazovnim potrebama.

Broj djece u vaspitnoj grupi za kraći, specijalizovani i druge programe umanjuje se za 10% u odnosu na broj djece koji je utvrđen zakonom i tim programom, ukoliko su u vaspitnu grupu uključena djeca sa posebnim obrazovnim potrebama.

Ustanova osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Član 6

U ustanovi osnovnog obrazovanja i vaspitanja odjeljenje istog razreda može imati najmanje 26 učenika.

Ako je broj učenika u odjeljenju istog razreda u ustanovi, iz stava 1 ovog člana, veći od 33 učenika, odjeljenje se dijeli na dva odjeljenja, s tim da odjeljenje ima najmanje 17 učenika.

Ako se u odjeljenje, odnosno grupu uključe učenici sa posebnim obrazovnim potrebama broj učenika u odjeljenju, odnosno grupi može se smanjiti za 10% u odnosu na najmanji broj učenika u odjeljenju, odnosno grupi utvrđen ovim pravilnikom.

U odjeljenje se može uključiti najviše dva učenika sa posebnim obrazovnim potrebama od kojih je po pravilu jedno sa lakim a jedno sa težim smetnjama.

Kombinovano odjeljenje ima najmanje pet učenika.

Izuzetno od stava 5 ovog člana za formiranje kombinovanih odjeljenja sa manje od pet učenika saglasnost daje Ministarstvo.

Broj učenika u grupi za izborne predmete u trećem ciklusu je, po pravilu, jednak broju učenika u odjeljenju, s tim da ne može biti manji od 20 učenika jednog razreda.

Izuzetno od stava 7 ovog člana, u ustanovi koja ima jedno, odnosno dva odjeljenja jednog razreda, mogu se formirati dvije, odnosno tri grupe za nastavu izbornih predmeta.

U ustanovi se uz saglasnost Ministarstva, mogu formirati i grupe od učenika različitih razreda ako se radi o grupi za izborni predmet čije izučavanje nije vezano za razred.

Izuzetno, od st. 1 i 5 ovog člana, odjeljenje istog razreda za obrazovanje odraslih može se formirati sa najmanje 17 polaznika, a kombinovano odjeljenje sa najmanje 10 polaznika.

Broj učenika u grupi u ustanovi  osnovnog muzičkog, odnosno baletskog obrazovanja, za solfeđo, instrumentalne odsjeke i balet je najmanje 10 učenika, za hor najmanje 16 učenika, a za orkestar najmanje 12 učenika.

 

Ustanova opšteg srednjeg obrazovanja i vaspitanja

Član 7

Odjeljenje istog razreda u opštoj gimnaziji može imati najmanje 26 učenika, u skladu sa obrazovnim programom.

Ako se u odjeljenje, odnosno grupu uključe učenici sa posebnim obrazovnim potrebama broj učenika u odjeljenju, odnosno grupi se može smanjiti za 10% u odnosu na najmanji broj učenika u odjeljenju, odnosno grupi utvrđen ovim pravilnikom.

U odjeljenje se može uključiti najviše dva učenika sa posebnim obrazovnim potrebama od kojih je, po pravilu, jedan učenik sa lakim a jedan sa težim smetnjama, odnosno teškoćama u razvoju.

Odjeljenje maturskog tečaja, odnosno međunarodne mature u ustanovi, iz stava 1 ovog člana, može se formirati sa najmanje 20 učenika.

Prilikom formiranja grupa u ustanovi, iz stava 1 ovog člana, za opšteobrazovne predmete broj učenika u grupi je jednak broju učenika u odjeljenju utvrđenim zakonom i obrazovnim programom.

Broj učenika u grupi za izborne predmete je po pravilu, jednak broju učenika u odjeljenju, s tim da ne može biti manji od 20 učenika jednog razreda.

U ustanovi koja ima jedno, odnosno dva odjeljenja jednog razreda mogu se formirati dvije, odnosno tri grupe za nastavu izbornih predmeta u tom razredu.

U ustanovi se uz odobrenje Ministarstva, mogu formirati i grupe od učenika različitih razreda ako se radi o grupi za izborni predmet čije izučavanje nije vezano za razred.

Izuzetno od st. 6 i 7 ovog člana, ustanova može uz odobrenje Ministarstva, bez obzira na broj učenika u grupi za izborne predmete koji su dopuna maturskog standarda, da formira još:

- šest grupa za izborne predmete, ako ukupno u ustanovi ima manje od pet odjeljenja gimnazije;

- pet grupa za izborne predmete, ako ukupno u ustanovi ima manje od devet odjeljenja gimnazije;

- četiri grupe za izborne predmete, ako ukupno u ustanovi ima manje od 13 odjeljenja gimnazije;

- tri grupe za izborne predmete, ako ukupno u ustanovi ima manje od 17 odjeljenja gimnazije;

- dvije grupe za izborne predmete, ako ukupno u ustanovi ima manje od 21 odjeljenja gimnazije;

- jednu grupu za izborne predmete, ako ukupno u ustanovi ima 21 ili više odjeljenja gimnazije.

Zahtjev za odobravanje dodatnih grupa za izborne predmete iz stava 9 ovog člana ustanova je obavezna dostaviti Ministarstvu najkasnije sedam dana prije početka školske godine.

 

Ustanove stručnog obrazovanja

Član 8

Odjeljenje istog razreda u ustanovi stručnog obrazovanja za sve obrazovne programe može imati najmanje 26 učenika, odnosno 15 učenika za obrazovne programe višeg stručnog obrazovanja, u skladu sa obrazovnim programom.

Izuzetno, od stava 1 ovog člana, Ministarstvo može odobriti formiranje odjeljenja sa manjim brojem učenika za deficitarna područja rada.

Ako je raspisan konkurs za samo jedno odjeljenje određenog obrazovnog programa u Crnoj Gori, odjeljenje se može formirati sa najmanje 20 učenika.

Ako se u odjeljenje, odnosno grupu uključe učenici sa posebnim obrazovnim potrebama, broj učenika u odjeljenju, odnosno grupi se može smanjiti za 10% u odnosu na najmanji broj učenika u odjeljenju, odnosno grupi utvrđen ovim pravilnikom.

U odjeljenje se može uključiti najviše dva učenika sa posebnim obrazovnim potrebama od kojih je, po pravilu, jedan učenik sa lakim a jedan sa težim smetnjama, odnosno teškoćama u razvoju.

Prilikom formiranja grupa za opšteobrazovne predmete u ustanovi stručnog obrazovanja, od učenika odjeljenja istog razreda, grupa se formira do punog broja učenika u odjeljenju utvrđenog zakonom, s tim da broj učenika u grupi nije manji od 26.

Broj učenika u grupi za stručno teorijske predmete i praktičnu nastavu   određuje se u skladu sa obrazovnim programom.

Broj učenika u grupi za izborne predmete, po pravilu, je jednak broju učenika u odjeljenju, s tim da ne može biti manji od 20 učenika jednog razreda.

Grupa za izbornu nastavu može se formirati od učenika više odjeljenja istog razreda ili različitih razreda ako je predmetni program isti.

Broj grupa za izbornu nastavu stranog jezika je za jedan veći od broja odjeljenja.

U ustanovi koja ima jedno, odnosno dva odjeljenja jednog razreda mogu se formirati dvije, odnosno tri grupe za nastavu izbornih predmeta.

Broj učenika u grupi za praktično obrazovanje za pojedine obrazovne programe utvrđuje se tim programima, a ukoliko nije utvrđen programima broj učenika u grupi može biti manji za 30% od broja učenika utvrđenog u st. 8 i 9 ovog člana.

U ustanovi srednjeg muzičkog, odnosno baletskog obrazovanja broj učenika u grupi za solfeđo, instrumentalne odsjeke i balet je najmanje 10 učenika, za hor najmanje 16 učenika, a za orkestar najmanje 12 učenika.

 

Obavezno dostavljanje podataka o formiranim grupama za izborne predmete

Član 9

Ustanova je obavezna da najkasnije do 10. septembra dostavi Ministarstvu podatke o formiranim grupama za izborne predmete za tekuću školsku godinu.

 

 

 

Obrazovni centar

Član 10

Na formiranje odjeljenja i grupa u obrazovnom centru shodno se primjenjuju odredbe ovog poglavlja pravilnika koje se odnose na predškolsko, osnovno, srednje opšte i srednje stručno obrazovanje.

 

Dom učenika

Član 11

Vaspitna grupa u domu učenika ima 32 učenika.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, vaspitna grupa sa manjim brojem učenika može se formirati uz odobrenje Ministarstva.

Ako se u vaspitnu grupu uključe učenici sa posebnim obrazovnim potrebama broj učenika u grupi se može smanjiti za 10% u odnosu na broj učenika utvrđen u stavu 1 ovog člana.

 Resursni centar

Član 12

U resursnom centru broj djece u odjeljenju, odnosno vaspitnoj grupi je od  šest do 10 u skladu sa obrazovnim programom.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, odjeljenje odnosno vaspitna grupa sa manjim brojem djece može se formirati uz odobrenje Ministarstva.

Broj djece sa posebnim obrazovnim potrebama u grupi za pojedine obrazovne programe utvrđuje se tim programom, s tim da ne može biti manji od polovine broja djece u odjeljenju utvrđenog obrazovnim programom.

Obrazovanje odraslih

Član 13

Na formiranje odjeljenja i grupa kod organizatora obrazovanja odraslih shodno se primjenjuju odredbe ovog poglavlja pravilnika koje se odnose na osnovno, srednje opšte i stručno obrazovanje.

 

III OBAVEZE NASTAVNIKA I SARADNIKA

Norma

Član 14

Nastavnik  vaspitač, nastavnik - instruktor praktičnog obrazovanja, stručni saradnik i saradnik u ustanovi dužan je da u okviru četrdesetočasovne radne nedjelje ostvari neposredan rad sa djecom, učenicima, odnosno polaznicima  (norma časova) u trajanju utvrđenim zakonom.

 

Vaspitač

Član 15

Obaveze vaspitača u okviru preostalog radnog vremena su:

- priprema za vaspitno-obrazovni rad u predškolskoj ustanovi, osnovnoj školi, odnosno vaspitni rad u domu učenika, koja obuhvata dnevno planiranje i strukturiranje radnog ambijenta, u skladu sa tematskim i programskim ciljevima;

- saradnja sa roditeljima;

- rad u stručnim organima ustanove;

- organizovano stručno obrazovanje i usavršavanje;

- mentorstvo pripravnicima i studentima;

- dežurstvo u ustanovi;

- časovi dodatne pomoći za djecu sa posebnim potrebama;

- vođenje pedagoške dokumentacije;

- uređenje enterijera, radnih soba, holova i sl.;

- kulturna i javna djelatnost (programi, priredbe, ili javne manifestacije);

- rad na jutarnjem čuvanju djece u osnovnim školama;

- rad u produženom boravku u osnovnim školama;

- i druge obaveze određene statutom i godišnjim planom rada ustanove.

 

Nastavnik

Član 16

Obaveze nastavnika u okviru preostalog radnog vremena su:

- pripremanje za nastavu, koja obuhvata metodičku pripremu i pripremu didaktičkih sredstava pomagala, planiranje i programiranje rada;

- saradnja sa roditeljima;

- rad u stručnim organima ustanove;

- rad u komisijama stručnih organa i organa upravljanja ustanove;

- obavljanje poslova odjeljenskog starješine;

- organizovano stručno obrazovanje i usavršavanje;

- mentorstvo pripravnicima i studentima;

- uređenje kabineta, zbirki, školskih radionica, vježbaonica i sl.;

- organizovanje kulturnih, sportskih i humanitarnih akcija u kojima učestvuju učenici;

- priprema i vođenje ekskurzija, izleta i takmičenja;

- vođenje pedagoške dokumentacije;

- dežurstvo u ustanovi;

- časovi dopunske, odnosno dodatne nastave;

- rad po programu u produženom boravku;

- časovi i drugi oblici individualne i grupne pomoći učenicima;

- časovi dodatne stručne pomoći za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama u školama u kojima nema službi stručnih saradnika;

- i druge obaveze određene statutom i godišnjim planom rada ustanove.

 

Nastavnik, odnosno instruktor praktičnog obrazovanja

Član 17

Obaveze nastavnika odnosno instruktora praktičnog obrazovanja u okviru preostalog radnog vremena su:

- pripreme za praktično obrazovanje;

- saradnja sa roditeljima ili starateljima;

- organizovano stručno usavršavanje;

- priprema nastavnih sredstava i opreme za praktično obrazovanje, koja obuhvata pripremu mašina, alata, laboratorija, kabineta i sl.;

- mentorstvo pripravnicima;

- saradnja sa poslodavcem, odnosno udruženjem poslodavaca, lokalnom samoupravom i sl.;

- rad u stručnim organima ustanove;

- časove dodatne, odnosno dopunske nastave;

- časovi i drugi oblici individualne i grupne pomoći učenicima;

- časovi dodatne stručne pomoći za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama;

- vođenje pedagoške evidencije o praktičnoj nastavi;

- dežurstvo u ustanovi;

- i druge obaveze određene statutom i godišnjim planom rada ustanove.

Stručni saradnik

Član 18

Obaveze stručnog saradnika u okviru preostalog radnog vremena su:

- planiranje i programiranje rada;

- organizovano stručno obrazovanje i usavršavanje;

- konsultativno-savjetodavni rad sa nastavnicima;

- savjetodavni rad sa roditeljima;

- rad u stručnim organima i drugim organima i tijelima ustanove;

- saradnja sa pedagoškim, psihološkim i zdravstvenim institucijama;

- rad na pedagoškoj i psihološkoj dokumentaciji;

-rad sa djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju;

- pružanje dodatne stručne pomoći za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama;

- i druge obaveze u cilju unapređenja i razvoja obrazovno-vaspitne djelatnosti ustanove, u skladu sa zahtjevima struke, statutom i godišnjim planom rada ustanove.

 

 Saradnik, odnosno saradnik u nastavi

Član 19

Obaveze saradnika, odnosno saradnika u nastavi u okviru preostalog radnog vremena su:

- planiranje i programiranje rada;

- stručno obrazovanje i usavršavanje;

- instruktivni, savjetodavni i edukativni rad sa roditeljima;

- saradnja sa zdravstvenim institucijama;

- vođenje dnevnika rada;

- rad u stručnim organima i tijelima ustanove;

- i druge obaveze određene statutom i godišnjim planom rada ustanove.

 

 

Raspored obaveza

Član 20

Raspored obaveza nastavnika, vaspitača, nastavnika odnosno instruktora praktičnog obrazovanja, stručnog saradnika i saradnika u okviru preostalog radnog vremena i raspored obaveza saradnika u nastavi utvrđuje se statutom ustanove.

 

IV MJERILA ZA ORGANIZOVANJE SAVJETODAVNE SLUŽBE I BIBLIOTEKE

a) STRUČNI SARADNICI

Pedagog, psiholog

Član 21

Ustanova  koja ima više od 450 učenika, odnosno djece ima pravo na jednog izvršioca na radnom mjestu pedagoga ili psihologa.

Ustanova koja ima više od 1000 učenika, odnosno djece ima pravo na jednog izvršioca na radnom mjestu pedagoga i jednog izvršioca na radnom mjestu psihologa.

Dvije ili više ustanova koje zajedno ispunjavaju uslove u pogledu broja učenika, odnosno djece, iz stava 1 ovog člana, a koje se nalaze na teritoriji iste opštine, imaju pravo na jednog izvršioca na radnom mjestu pedagoga ili psihologa.

Resursni centar ima pravo na jednog izvršioca na radnom mjestu psihologa, a      ako ima više od 100 učenika, odnosno djece  ima pravo i na jednog izvršioca na radnom mjestu pedagoga.

Defektolog

Član 22

Ustanovi koja izvodi inkluzivno obrazovanje može se odobriti  jedan izvršilac na radnom mjestu defektologa različitog usmjerenja, u skladu sa obrazovnim programom i rješenjem o usmjeravanju učenika, odnosno djeteta.

Ustanovi, iz stava 1 ovog člana, koja ima posebno odjeljenje, odnosno grupu za realizaciju obrazovnog programa sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći  može se odobriti jedan izvršilac na radnom mjestu defektologa, u skladu sa obrazovnim programom i rješenjem o usmjeravanju.

Resursnom centru može se odobriti potreban broj izvršioca na radnom mjestu defektologa različitog usmjerenja, u skladu sa obrazovnim programom, brojem odjeljenja odnosno grupa i rješenjem o usmjeravanju djeteta.

Defektolog-logoped

Član 23

Ustanova  predškolskog vaspitanja i obrazovanja koja ima više od 16 djece sa govorno-jezičkim smetnjama, ima pravo na jednog izvršioca na radnom mjestu defektologa-logopeda, a ustanovi osnovnog obrazovanja i vaspitanja koja ima više od 28 učenika sa govorno-jezičkim smetnjama može se odobriti jedan izvršilac na radnom mjestu defektologa-logopeda.

Resursni centar ima pravo na jednog izvršioca na radnom mjestu defektologa- logopeda.

Za dvije, ili više ustanova koje pojedinačno ne ispunjavaju uslove iz stava 1 ovog člana, a nalaze se na teritoriji iste opštine, može se odobriti jedan izvršilac na radnom mjestu  defektologa-logopeda.

 

Nutricionista

Član 24

Ustanovi predškolskog vaspitanja i obrazovanja, resursnom centru i domu učenika koja ima kuhinju za pripremu hrane i ima više od 200 djece, odnosno učenika može se odobriti jedan izvršilac na radnom mjestu nutricioniste.

Dvjema ili više ustanova koje zajedno ispunjavaju uslove iz stava 1 ovog člana, a koje se nalaze na teritoriji iste opštine, može se odobriti jedan izvršilac na radnom mjestu nutricioniste.

 

Socijalni radnik

Član 25

         Resursnom centru može se odobriti 1 izvršilac na radnom mjestu socijalnog radnika, u zavisnosti od potreba djece.

Biblioteka

Član 26

Ustanova koja ima biblioteku sa više od 6000 knjiga, CD-a i drugih bibliotečkih zapisa u elektronskoj formi i više od 650 učenika, odnosno više od 1200 djece ima pravo na jednog izvršioca na radnom mjestu bibliotekara.

Ustanova  koja ima manje od 650 učenika, odnosno manje od 1200 djece, ima pravo na angažovanje nastavnika ili zaposlenog u administraciji škole, odnosno vaspitača ili zaposlenog u administraciji predškolske ustanove, koji nema normu časova utvrđenu zakonom, na radno mjesto bibliotekara sa polovinom radnog vremena kao dopunu do punog radnog vremena nastavnika, odnosno vaspitača, ili zaposlenog u administraciji škole odnosno predškolske ustanove ako ispunjava uslove propisane zakonom.

b) SARADNICI

Medicinska sestra

Član 27

Ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja na jednu vaspitnu grupu u  poludnevnom boravku uzrasta djece do tri godine života ima pravo na jednog izvršioca na radnom mjestu medicinske sestre, odnosno dva izvršioca za vaspitnu grupu u cjelodnevnom boravku.

Ustanova, iz stava 1 ovog člana, na 110 djece (pet vaspitnih grupa) uzrasta od tri godine života do polaska u školu ima pravo na jednog izvršioca na radnom mjestu medicinske sestre (trijažna sestra).

Resursni centar ima pravo na jednog izvršioca na radnom mjestu medicinske sestre na 25 djece.

 

 

 

Fizioterapeut, odnosno psihomotorni reedukator

Član 28

Resursni centar ima pravo na jednog izvršioca na radnom mjestu fizioterapeuta, ili psihomotornog reedukatora u zavisnosti od potreba djece.

 

 

V MJERILA ZA ORGANIZOVANJA ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE

 

Sekretar, računovođa

Član 29

Ustanova koja ima od 100 do 500 učenika, odnosno djece ima pravo na jednog izvršioca za obavljanje administrativnih i računovodstveno-finansijskih poslova.

Ustanova koja ima više od 500 učenika, odnosno djece ima pravo na jednog izvršioca na radnom mjestu sekretara i jednog izvršioca na radnom mjestu računovođe.

Dvije ili više ustanova koje zajedno imaju do 100 učenika, odnosno djece imaju pravo na jednog izvršioca sa polovinom punog radnog vremena za obavljanje administrativnih i računovodstveno-finansijskih poslova.

 

Ekonom-magacioner

Član 30

Ustanova koja ima više od 700 učenika, odnosno više od 650 djece, kuhinju za pripremu  hrane i obavlja djelatnost u dva ili više objekata van sjedišta ustanove, ima pravo na jednog izvršioca na radnom mjestu ekonoma-magacionera.

Nabavljač-vozač

Član 31

Ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja, resursni centar i dom učenika i studenata (u daljem tekstu: dom učenika), koja ima više od 450 djece, učenika, odnosno korisnika koja obavlja djelatnost u dva ili više objekata van sjedišta ustanove, za nabavku, transport i distribuciju hrane ima pravo na jednog izvršioca na radnom mjestu nabavljača-vozača.

Izuzetno, od stava 1 ovog člana i člana 29 ovog pravilnika, ustanova koja ne ispunjava uslove za radno mjesto ekonoma-magacionera i radno mjesto nabavljača-vozača ima pravo na jednog izvršioca na poslovima nabavke, transporta i distribucije hrane i poslovima ekonoma-magacionera.

 

VI MJERILA ZA ORGANIZOVANJE TEHNIČKE SLUŽBE

Poslovi održavanja objekta i opreme i poslovi grijanja

Član 32

Ustanova koja ima sistem centralnog grijanja na tečna goriva, gas ili električnu energiju, ili se zagrijava pećima na električnu energiju ima pravo na jednog izvršioca za obavljanje poslova održavanja objekta i opreme i poslove grijanja.

Ustanova koja ima do 500 učenika, odnosno djece i koja ima centralno grijanje na čvrsto gorivo, odnosno peći na čvrsto gorivo ima pravo na jednog izvršioca za obavljanje poslova održavanja objekta i opreme i poslove grijanja.

Ustanovi, iz stava 2 ovog člana, koja  ima više od 500 učenika, odnosno djece i radi u jednoj, odnosno dvije smjene mogu se odobriti jedan, odnosno dva izvršioca za obavljanje poslova održavanja objekta i opreme i poslove grijanja.

Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana dvije ili više ustanova koje rade u istom objektu, imaju pravo na jednog izvršioca na poslovima održavanja objekta i opreme i poslovima grijanja.

 

Poslovi održavanja higijene

Član 33

Ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja koja ima manje od 120 učenika, ima pravo na jednog izvršioca sa polovinom punog radnog vremena na poslovima održavanja higijene.

Ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i obrazovni centar koja ima više od 120 učenika ima pravo na jednog izvršioca na poslovima održavanja higijene na svakih daljih 120 učenika.

Ustanova predškolskog vaspitanja koja ima manje od 90 djece, odnosno učenika ima pravo na jednog izvršioca sa polovinom punog radnog vremena na poslovima održavanja higijene.

Ustanova predškolskog vaspitanja koja  ima više od 90 djece, ima pravo na jednog izvršioca na poslovima održavanja higijene na svakih daljih 90 djece.

Resursni centar koji ima do 80 djece ima pravo na dva izvršioca na poslovima održavanja higijene.

Resursni centar koji ima više od 80 djece ima pravo na jednog izvršioca na svakih daljih 50 djece.

Dom učenika koji ima do 80 korisnika ima pravo na dva izvršioca na poslovima održavanja higijene, a na svakih daljih 80 korisnika ima pravo na jednog  izvršioca na poslovima održavanja higijene.

Ustanovi iz st. 2 i 4 ovog člana može se odobriti najviše 10 izvršilaca na poslovima održavanja higijene.

 

Područna ustanova

Član 34

Ustanovi se može odobriti jedan izvršilac sa polovinom punog radnog vremena na poslovima održavanja objekta i opreme, grijanja i održavanja higijene u područnom odjeljenju koje je udaljeno više od 3 km od sjedišta ustanove.

Vozač

Član 35

Ustanova koja ima vozilo za prevoz učenika i zaposlenih, gdje ne postoji redovna linija organizovanog prevoza, ima pravo na jednog izvršioca na radnom mjestu vozača.

Izuzetno, od stava 1 ovog člana, kada zbog konfiguracije terena nije moguće organizovati prevoz učenika i zaposlenih jednim prevoznim sredstvom, na obrazložen zahtjev ustanove, Ministarstvo može odobriti dva izvršioca na radnom mjestu vozača.

 

Noćni čuvar

Član 36

Resursni centar koji ima internat i dom učenika ima pravo na jednog  izvršioca na radnom mjestu noćnog čuvara po objektu u kome borave  djeca, odnosno učenici.

Portir, recepcioner

Član 37

Resursni centar, odnosno dom učenika ima pravo na jednog izvršioca na radnom mjestu portira.

Dom učenika ima pravo na jednog izvršioca na radnom mjestu recepcionera.

Poslovi održavanja rublja

Član 38

Ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja, resursni centar i dom učenika, koja ima do 450 djece, odnosno učenika, ima pravo na jednog izvršioca na poslovima održavanja i pranja posteljnog i drugog rublja.

Ustanova, iz stava 1 ovog člana, koja ima preko 450 djece, odnosno učenika ima pravo na dva izvršioca na poslovima održavanja i pranja posteljnog i drugog rublja.

Ministarstvo zbog smanjenja troškova za obavljanje ovih poslova može angažovati agencije koje se bave poslovima održavanja i pranja posteljnog i drugog rublja.

Poslovi pripremanja i serviranja hrane

Član 39

Ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja, obrazovni centar i  resursni centar koja ima kuhinju za pripremu hrane ima pravo na dva izvršioca na poslovima pripremanja i serviranja hrane ako ima do 100 djece, odnosno učenika, odnosno tri izvršioca ako ima do 200 djece, odnosno učenika, a ako ima više od 200 djece, odnosno učenika na svakih daljih 120 djece, odnosno učenika može se odobriti jedan izvršilac.

Osnovna škola koja ima organizovan produženi boravak i ima kuhinju za pripremu hrane ima pravo na jednog izvršioca na poslovima pripremanja i serviranja hrane.

Dom učenika koji ima do 100 korisnika ima pravo na dva izvršioca na poslovima pripremanja i serviranja hrane, odnosno tri izvršioca ako ima do 200 korisnika.

 

Poslovi održavanja protetskih pomagala

Član 40

Za dva, ili više resursnih centara može se odobriti jedan izvršilac na radnom mjestu radnika na održavanju protetskih pomagala, u skladu sa potrebama ustanove.

Domaćica, njegovateljica

Član 41

Resursni centar na 25 djece ima pravo na jednog izvršioca na radnom mjestu domaćice, ili njegovateljice, u skladu sa potrebama ustanove.

 

 Asistent u nastavi

Član  42

Ustanovi koja realizuje inkluzivnu nastavu i resursnom centru može se odobriti jedan izvršilac na radnom mjestu asistenta u nastavi u skladu sa rješenjem o usmjeravanju u obrazovni program.

 

 

Umjetničke škole

   Član 43

Za dvije, ili više ustanova osnovnog, odnosno srednjeg umjetničkog obrazovanja može se odobriti jedan izvršilac na poslovima održavanja umjetničkih instrumenata.

 

Školski ICT koordinator

   Član 44

Ustanovama se može odobriti radno mjesto školskog ICT koordinatora za kompletno vođenje ICT poslova u određenoj školi, (održavanje sistema, prijave kvarova, monitoring antivirus zaštite, animiranje i pomoć zaposlenima da koriste ICT u nastavi, obuka zaposlenih za korišćenje ICT, pomoć zaposlenima u primjeni elektronskog didaktičkog materijala i sl.).

 

Područni ICT koordinator

  Član 45

Područni ICT koordinator je školski ICT koordinator, koji osim u ustanovi u kojoj je zaposlen, obavlja poslove iz ICT oblasti za više škola sa određenog područja.

Ministarstvo određuje područne ICT koordinatore iz reda školskih ICT koordinatora.

Normiranje rada ICT koordinatora

Član 46

Školskom ICT koordinatoru  norma se računa na sljedeći način: 10 časova za rad u ICT oblasti u školi sa više od 300 učenika, 5 časova za rad u ICT oblasti u školi sa manje od 300 učenika, 5 prekovremenih časova sedmično ako školski ICT koordinator radi u upravi ili administraciji škole.

Područnom ICT koordinatoru norma je 15 časova za rad u ICT oblasti u području.

Organizator nastave

Član 47

Obrazovnom centru  koji nema pomoćnika direktora može se odobriti  jedan izvršilac sa nepunim radnim vremenom kao dopuna do norme nastavniku na poslovima organizatora nastave.

Ustanovi stručnog obrazovanja može se odobriti jedan izvršilac na radnom mjestu organizatora praktičnog obrazovanja ako ima više od 70 učenika koji  praktično obrazovanje, odnosno dio praktičkog obrazovanja  ostvaruju kod poslodavca.

Uslov za veći broj izvršilaca

  Član 48

Ustanovi se, na obrazložen zahtjev, pored broja izvršilaca utvrđenih normativima u čl. 21-42 ovog pravilnika, može odobriti najviše još jedan izvršilac na nekom radnom mjestu, ako Ministarstvo utvrdi da je to neophodno za nesmetano odvijanje procesa rada.

Izuzetno od stava 1 ovog člana domu učenika koji ima više od 200 korisnika, pored broja izvršilaca utvrđenih normativima u čl. 29-39 ovog pravilnika, može se, u zavisnosti od broja korisnika, objekata i tehničko-tehnološke opremljenosti doma učenika, odobriti veći broj izvršilaca ako Ministarstvo utvrdi da je to neophodno za nesmetano odvijenje procesa rada.

 

VII MJERILA ZA VREDNOVANJE MATERIJALNIH TROŠKOVA

Troškovi za materijal

Član 49

Troškovi za materijal, koji obuhvataju troškove nastave, nabavke pribora za izvođenje obrazovnog programa, sitnog inventara, kancelarijskog materijala, sredstva zaštite na radu, izdatke za pedagošku dokumentaciju, stručnu literaturu i časopise, utvrđuju se ustanovi u visini od 2% od neto zarada zaposlenih u ustanovi predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog obrazovanja i vaspitanja, srednjeg opšteg obrazovanja i vaspitanja, resursnom centru i domu učenika odnosno 2% od neto zarada zaposlenih u ustanovi stručnog obrazovanja.

Izuzetno, od stava 1 ovog člana, ustanovi stručnog obrazovanja za područja rada: hemija, nemetali i grafičarstvo; mašinstvo i obrada metala; elektrotehnika; ugostiteljstvo; tekstilstvo i kožarstvo, lične usluge, umjetničko obrazovanje, šumarstvo i obrada drveta i njima slična područja rada, troškovi za materijal utvrđuju se u iznosu od 3%, a za područja rada: saobraćaj, zdravstvo i druga njima slična područja rada u iznosu od 4%.

 

Troškovi za službena putovanja, seminare i stručne ispite

Član 50

Troškovi za službena putovanja, seminare i polaganje stručnog ispita zaposlenih u ustanovi utvrđuju se u ustanovi u iznosu stvarnih troškova, a najviše do 0,5% od neto zarada zaposlenih u ustanovi.

 

 

 

Troškovi za stručno usavršavanje

Član 51

Troškovi za stručno usavršavanje zaposlenih u ustanovi utvrđuju se u ustanovi u iznosu stvarnih troškova, a najviše do 1% od neto zarada zaposlenih u ustanovi.

 

Troškovi za električnu energiju

Član 52

Godišnji troškovi za električnu energiju u osnovnim i srednjim školama određuju se na osnovu broja učenika.

Za izračunavanje godišnjih troškova električne energije za osvjetljenje po jednom učeniku u ustanovama osnovnog obrazovanja može se odobriti 74 kWh po jednom učeniku u matičnoj školi, a 89 kWh po jednom učeniku za srednje škole.

Troškovi električne energije za osvjetljenje za predškolske ustanove, obrazovne centre, domove učenika i resursne centre određuju se kao i za srednje škole sa uvećanjem za 10%.

Ustanovama stručnog obrazovanja koje imaju radionice sa mašinama, odnosno uređajima sa pogonom na električnu energiju godišnje se odobrava 100 kWh po učeniku koji obavlja praksu u radionicama.

 

Troškovi grijanja

Član 53

Za grijanje u osnovnim i srednjim školama koje se griju isključivo na električnu energiju, odobrava se godišnje 226 kWh po jednom učeniku.

Godišnji troškovi nafte, lož ulja i plina u osnovnim i srednjim školama određuju se na osnovu ukupnog broja učenika u školi.

Godišnji troškovi za naftu i lož ulje određuju se na sljedeći način:

- 18,5 litara po jednom učeniku za škole u prvoj klimatskoj zoni (opštine: Herceg Novi, Tivat, Budva, Bar, Kotor i Ulcinj);

- 29,6 litara po jednom učeniku za škole u drugoj klimatskoj zoni (opštine: Podgorica, Danilovgrad);

- 50 litara po jednom učeniku za škole u trećoj klimatskoj zoni (opštine: Pljevlja, Žabljak, Cetinje, Nikšić, Šavnik, Plužine, Kolašin, Berane, Bijelo Polje, Plav, Rožaje, Andrijevica i Mojkovac).

Godišnji troškovi za plin određuju se na sljedeći način:

- 9,9 kilograma po jednom učeniku za škole u prvoj klimatskoj zoni (opštine: Herceg Novi, Tivat, Budva, Bar, Kotor i Ulcinj);

- 15,8 kilograma po jednom učeniku za škole u drugoj klimatskoj zoni (opštine: Podgorica, Danilovgrad);

- 21,8 kilograma po jednom učeniku za škole u trećoj klimatskoj zoni (opštine: Pljevlja, Žabljak, Cetinje, Nikšić, Šavnik, Plužine, Kolašin, Berane, Bijelo Polje, Plav, Rožaje, Andrijevica i Mojkovac).

Izuzetno od st. 3 i 4 ovog člana, za škole sa manje od 500 učenika normativ izračunat u st. 3 i 4 ovog člana se povećava množenjem sa korektivnim faktorom, odnosno normativ iz st. 3 i 4 ovog člana se množi sa razlikom broja 700 i broja učenika i dobijeni rezultat podijeli sa 200, tj:

[

700 - (broj učenika)

]

200

Za škole sa više od 1200 učenika normativ izračunat u st. 3 i 4 ovog člana se smanjuje množenjem sa korektivnim faktorom, odnosno normativ izračunat u st. 3 i 4 ovog člana se množi sa razlikom broja 2735 i broja učenika, a zatim podijeli sa 1535, to jest:

[

2735 - (broj učenika)

]

1535

Godišnji troškovi za ugalj određuju se na osnovu broja odjeljenja u školi.

U ustanovama koje se griju samo na ugalj, za izračunavanje godišnjih troškova uglja primjenjuje se norma od 4,3 tone uglja po jednom odjeljenju u školi.

Godišnji troškovi za drva određuju se na osnovu broja područnih ustanova, broja odjeljenja u područnim ustanovama i broja odjeljenja u školi.

Za troškove za drva ustanovama koje imaju područne ustanove, ako se griju samo na drva, odobrava se 5 m3 po jednom odjeljenju u područnoj ustanovi.

Za prostorije van učionica u područnim ustanovama koje se griju samo na drva, a koje imaju više od dva odjeljenja odobrava se još 2 m3.

Za izračunavanje godišnjih troškova za drva u školama koje nemaju područnih ustanova odobrava se 5 m3 po jednom odjeljenju škole i 5 m3 za zbornicu i ostale vannastavne prostorije.

Za izračunavanje godišnjih troškova drva u školama koje se griju samo na drva u školi i u područnim ustanovama sabiraju se pojedinačni godišnji troškovi.

U ostalim ustanovama (predškolskim, obrazovnim centrima, domovima učenika i ustanovama za obrazovanje djece sa posebnim potrebama) godišnji troškovi grijanja se određuju po učeniku odnosno djetetu kao i u osnovnim i srednjim školama sa uvećanjem za 10%.

Troškovi održavanja higijene

Član 54

Troškovi održavanja higijene ustanovi odobravaju se u iznosu do 1% od neto zarada zaposlenih u ustanovi koja radi u jednoj smjeni, odnosno do 1,5% ako ustanova radi u dvije ili više smjena.

Troškovi održavanja higijene u ustanovi koja ima područne ustanove uvećavaju se u iznosu od 0,3% neto zarada zaposlenih po područnoj ustanovi.

Izuzetno, od stava 1 ovog člana, ustanovi koja radi u jednoj, odnosno dvije smjene i ima kuhinju za pripremu hrane, troškovi održavanja higijene mogu se odobriti u iznosu do 2%, odnosno do 2, 5% od neto zarada zaposlenih u ustanovi.

Ustanovi, iz st. 1 i 2 ovog člana, koja ima organizovano pranje posteljnog i drugog rublja, mogu se odobriti i troškovi u iznosu od 1% neto zarada zaposlenih u ustanovi.

Troškovi za telefonske i poštanske usluge

Član 55

Troškovi za telefonske i poštanske usluge utvrđuju se u ustanovi u iznosu stvarnih troškova, a najviše do 1% od neto zarada zaposlenih u ustanovi.

 

Troškovi za tekuće održavanje

Član 56

Troškovi za tekuće održavanje, koji obuhvataju krečenje, farbanje, zamjenu polomljenih stakala, brava, sitnije opravke na elektro i vodovodnim instalacijama i druge opravke neophodne za redovno održavanje objekta i

opreme i sredstava rada radi osiguranja redovnog funkcionisanja ustanove, utvrđuju se u ustanovi u iznosu od 2% od neto zarada zaposlenih u ustanovi.

Troškovi osiguranja i bankarske provizije

Član 57

Troškovi osiguranja objekta i opreme mogu se utvrditi ustanovi u iznosu stvarnih troškova, uz saglasnost Ministarstva.

Troškovi bankarske provizije utvrđuju se u ustanovi u iznosu stvarnih troškova.

Troškovi ljekarskog pregleda

Član 58

Troškovi obaveznog ljekarskog pregleda nastavnika i drugih zaposlenih u ustanovi koji rade neposredno sa djecom, odnosno učenicima utvrđuju se u ustanovi u iznosu stvarnih troškova za izvršenu uslugu javne zdravstvene ustanove.

 

Troškovi za korišćenje komunalnih usluga i vode

 Član 59

Troškovi za korišćenje komunalnih usluga, koje obuhvataju odvoz smeća, kanalizaciju i druge komunalne usluge, utvrđuju se u ustanovi u iznosu stvarnih troškova.

Godišnji troškovi za vodu određuju se u iznosu od 5 m3 vode po jednom učeniku, odnosno djetetu.

 

Troškovi za korišćenje vozila

Član 60

Troškovi za korišćenje vozila za prevoz učenika i zaposlenih, odnosno za korišćenje vozila za prevoz robe, koji obuhvataju troškove za gorivo i održavanje određuju se u iznosu od 0,3% od neto zarada zaposlenih u ustanovi, a troškovi za registraciju vozila određuju se u iznosu stvarnih troškova za izvršenu uslugu.

Ustanovi stručnog obrazovanja troškovi za izvođenje praktičnog obrazovanja u saobraćajnoj struci utvrđuje se na osnovu cijene goriva pomnožene sa količinom neophodnom za obuku učenika (1,5 litara goriva po času).

Troškovi za izvođenje praktičnog obrazovanja u poljoprivrednoj struci utvrđuju se u ustanovi stručnog obrazovanja na osnovu cijene dizel goriva pomnožene sa količinom neophodnom za obuku učenika (2 litra goriva po času).

Nadoknada u slučajevima davanja prostorija u zakup

Član 61

Troškovi vode, električne energije, higijene i grijanja koji nastanu u vrijeme davanja u zakup ili na korišćenje prostorija i sportskih terena ustanova, ne nadoknađuju se od strane Ministarstva.

 

Utvrđivanje sredstava

Član 62

Sredstva za materijalne troškove utvrđuju se u ustanovi za fiskalnu godinu, a isplaćuju se mjesečno.

 

 

 

 

Dostavljanje podataka za materijalne troškove

Član 63

Ustanova je dužna da najkasnije do 15. jula tekuće godine dostavi Ministarstvu odgovarajuću dokumentaciju za utvrđivanje sredstava za materijalne troškove za narednu fiskalnu godinu.

 

Obavezno dostavljanje akta o sistematizaciji radnih mjesta

Član 64

Ukoliko u ustanovi dođe do potrebe promjene broja izvršilaca nastavnog, odnosno vannastavnog osoblja, ustanova je dužna da dostavi Ministarstvu akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka izmjene, radi davanja saglasnosti.

 

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađivanje

Član 65

Ustanova je dužna da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika donese akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u skladu sa normativima i standardima utvrđenim ovim pravilnikom.

 

Prestanak važnosti

Član 66

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno važeće obrazovne programe (“Službeni list CG”, broj 36/09).

Stupanje na snagu

Član 67

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

 

Broj: 01-5225

Podgorica, 15. novembar 2010. godine

                                                                              M I N I S T A R

 

Slavoljub Stijepović,s.r.


Članak se nalazi u kategoriji: Propisi