Na osnovu odredbi; člana 28. Zakona o održavanju stambenih zgrada („Sl.list CG, br. 41. od 06 jula 2016)  ; člana  14. Statuta Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova Crne Gore i Odluke o osnivanju Fonda za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u JU Domova učenika i studenata u Crnoj Gori, br.22 od 03.07.2017 god. Republički odbor, na redovnoj sjednici održanoj dana 24.01.2019. godine, donio je

 

 

                                                         PRAVILA

O RADU STAMBENOG FONDA SSĐSDCG

 

 

                                                   I – OPŠTE ODREDBE    

 

Član 1.

 

Cilj osnivanja  Stambenog fonda Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova Crne Gore ( u daljem tekstu Fonda) je rješavanje stambenih potreba zaposlenih u JU Domova učenika i studenata u Crnoj Gori, na način, po kriterijumima i postupku utvrdjenim Pravilnikom o rešavanju stambenih potreba zaposlenih u ustanovama učeničkog i studentskog standard u Crnoj Gori  i u skladu sa Zakonom.

 

 

Član 2.

 

Obaveza je svih organa Fonda i svih članova Fonda, da svim svojim aktivnostima i radom prilikom donošenja i sprovodjenja svih akata Fonda, razvijaju i primjenjuju princip potpune medjusobne solidarnosti i uzajamnosti, kako bi svi članovi pod jednakim uslovima primjenom kriterijuma utvrdjenim ovim Pravilima, u sto većoj mjeri, iskoristiti pravo i mogućnost  povezivanja i organizovanja u cilju što boljeg rješavanja svog stambenog pitanja.

 

                                                                        

Član 3.

 

Zaposleni u JU Domova učenika i studenata u Crnoj Gori u Fond se učlanjuju dobrovoljno  i ovim Pravilima uređuju svoje međusobne odnose .

 

Član 4.

 

Članovi  će svoja prava ostvariti u okviru Fonda  u skladu sa ovim Pravilima , Pravilnikom o rešavanju stambenih potreba zaposlenih u ustanovama učeničkog i studentskog standarda u Crnoj Gori i drugim aktima Fonda , sa  posebnim pojedinačnim ugovorima između Fonda  i člana, i drugim zakonskim propisima.

 

 

 

 

 

 

 

 

                           II – PRAVNI POLOŽAJ,  NAZIV I SJEDIŠTE FONDA

                                                          

 Član 5.

 

Fond  je oblik organizovanja u kojem dobrovoljno pristupaju zaposleni u JU Domova učenika I studenata u Crnoj Gori,  učlanjenih u Samostalni sindikat đačkih I studentskih domova Crne Gore, radi rješavanja svojih stambenih pitanja.

 

 Član 6.

 

Fond  djeluje na neodređeno vrijeme u okviru Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova Crne Gore.

  Član 7.

 

Fondom upravlja Republički odbor Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova Crne Gore, u okviru kojeg će imati svoj podračun.

 

   Član 8.

 

Sjedište Fonda  je u Podgorici, ulica Svetozara Markovića 87.   

 

 

                                               III SREDSTVA ZA RAD FONDA

                                                                     Član 9.

Fond se finansira iz:

 • sredstava koja će Ministarstvo prosvjete, u okviru Kapitalnog budžeta obezbijediti u skladu sa Sporazumom o realizaciji programa za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u Domovima učenika i studenata u Crnoj Gori,
 • članarine zaposlenih koja iznosi 2% neto mjesečnog ličnog dohodka,
 • mjesečnih anuiteta od već dodijeljenih kredita članovima,
 • uloga članova za učlanjenje 5.00 eura,
 • i drugih izvora.

                                                              Član 10.

 

Raspodjela sredstava po J U vršiće RO SSĐSDCG na osnovu plana o raspodjeli, a Komisije koje imenuju Sindikalne organizacije Domova, sprovodiće postupak, odnosno odlučivaće za koja stambena rješenja će ih raspodijeliti, u skladu sa Pravilnikom o rešavanju stambenih potreba zaposlenih u ustanovama učeničkog i studentskog standarda u Crnoj Gori . Nakon sprovedenih pravno osnovanih procedura sastavljanja rang lista, od strane stambene komisije JU, konačne ugovore o dodjeli kredita članu Fonda, sa međusobno uređenim obavezama, vršiće RO SSĐSDCG.

 

          Član 11.

 

Rješavanje stambenih pitanja, na način gradnje po povlašćenim cijenama, vršiće se na osnovu sporazuma koji RO SSĐSDCG sklopi sa stambenim zadrugama i fondovima, prvenstveno iz javnog sektora.

 

                                                                       Član 12.

 

Administrativno knjigovodstvene i pravne poslove Fonda vršiće specijalizovana agencija sa kojom SSĐSDCG sklopi ugovor.

 

 

                                                                       Član 13.

 

Radi ostvarivanja i zaštite upravnih i drugih prava, obaveza i odgovornosti, kontrolu rada Fonda, vrši Nadzorni odbor.

 

Član 14.

 

Sredstva se mogu koristiti isključivo za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u JU Domova učenika I studenata i dijelom za administrativno knjigovodstvene usluge rada Fonda.

 

Član 15.

 

Zaposleni u JU Domova učenika I studenata, popunjavanjem pristupnice – izjave, postaju članovi Fonda.

Član Fonda može da istupi iz Fonda po osnovu pismene izjave o istupanju, ukoliko nema neizmirenih obaveza prema Stambenom Fondu.

 

Član 16.

 

Stambeni fond je dužan da uredno vodi knjigu članova Fonda.

 

U knjigu članova Fonda upisuju se:

 • ime i prezime, adresa, jedinstveni matični broj i zanimanje,
 • datum sticanja statusa člana Fonda,
 • oblik, iznos i datum upisanog uloga i članarine,
 • datum i način prestanka statusa člana Fonda,
 • podaci o riješenom odnosno neriješenom stambenom pitanju člana Fonda,
 • drugi podaci od značaja za stambeni fonnd određeni pravilima Fonda.

Stambeni fond SSĐSDCG je dužan da trajno čuva knjigu članova Fonda.

Knjiga članova Fonda ima karakter javne isprave.

 

Ova Pravila stupaju na snagu osmog dana od dana donošenja.

 

                                                  Predsjednik Republički odbor SSĐSDCG

                                                                       Marko Kaluđerović

                                                     

Članak se nalazi u kategoriji: Propisi