Samostalni sindikat đačkih i

studentskih domova Crne Gore

 

Izvod iz zapisnika

sa sjednice Republičkog odbora

 

Dana 23. 11. 2011.god. održana je Sjednica Republičkog odbora SSĐSDCG sa početkom u 14 h u prostorijama J U Dom učenika i studenata u Kotoru.

Sjednici su prisustvovali:

-          Kaluđerović Marko – predsjednik, J U Dom učenika i studenata Podgorica

-          Roćenović Mlađen – podpresjednik – J U Dom učenika i studenata Nikšić

-          Nikolić Novak – član – J U Dom učenika i studenata «Spasić – Mašara»  Kotor

-          Bubanja Dragomir – član – J U Dom učenika Berane

 

Predstavnik J U Doma učenika i studenata Cetinje je opravdano odsutan.

 

Dnevni red:

 

  1. Razmatranje zahtjeva za povećanje zarada zaposlenima
  2. Tekuća pitanja,

 

1. Predsjednik Kaluđerović Marko, rukovodi sjednicom i prisutne upoznaje da je sjednici predhodila radna posjeta sindikata i razgovor sa Direktorima JU u:

-          Cetinju, G-đicom Vesnom Miranović,

-           Beranama, G-đicom Milenom Kljajić,

-           Podgorici, G-dinom Radoslavom Jovanovićem,

-           Nikšiću, G- dinom Momom Đukanovićem,

-           Kotoru, G.dinom Brankom Ivardićem.

 

Ističe da je uzeo učešće u raspravi na sastanku koji je održan u Rektoratu Univerziteta Crne Gore na temu «Zahtjevi za povećanje zarada zaposlenima koji se finansiraju iz Budžeta, na kojem su bili prisutni pored predstavnika granskih sindikata Prosvjete, Univerziteta i dr, Ministar prosvjete i sporta G-din Slavoljub Stijepović sa saradnicima.

 

Tom prilikom je istaknuta činjenica da je prosječna zarada zaposlenima u Domovima učenika i studenata u Crnoj Gori, oko 360, 00 eura, a ako se posmatra prosječna zarada zaposlenih koji najvišim dijelon učestvuju u proizvodnji ( NK i KV), kojih ima oko 60 %, prosječne zarade se kreću oko 290,00 eura.

 

Iz tih zazloga, naš granski sindikat je podržao aktivnosti socijalnih partnera na iznalaženju mogućnosti za povećanje zarada.

 

Zaključak sa tog sastanka je bio da se inteziviraju zajedničke aktivnosti na iznalaženju realnih osnova za povećanje zarada zaposlenih koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

 

Ministar Stijepović je, između ostalog, istakao da se već reralizuju aktivnosti zajedničke Komisije Ministarstva prosvjete i sporta i presdtavnika Sindikata prosvjete koja obilazi JU, a sve u cilju sagledavanja unutrašnjih racionalizacija.

 

Nakon rasprave Republički odbor je jednoglasno donio :

 

Z A K LJ U Č A K

 

  1. Da se generalno podrže zahtjevi za povećanje zarada zaposlenima u javnom sektoru.
  2. Da se sa Direktorima naših JU iznađu  mogućnosti za hitnu intervenciju povećanja zarada pojedinačno u J U, putem varijabile, a što je u skladu  sa  Granskim kolektivnim ugovorom za ustanove učeničkog i studentskog standarda, član 9.

Tekuća pitanja

U cilju uzimanja aktvnog učešća u zastupanju interesa zaposlenih u J U Domovima učenika i studenata u Crnoj Gori, a imajući u vidu:

-  težak ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih,

-  aktuelne aktivnosti iznalaženja modaliteta za poboljšanje studentskog standarda kroz javno privatno partnerstvo, poželjno je donijeti odluku o povezivanju našeg granskog sindikata sa nekim na državnom nivou. Ttrenutno u Crnoj Gori djeluju:

-          Savez samostalnih sindikata Crne Gore

-          Unija slobodnih sindikata Crne Gore ,

Vlada Crne Gore, upravo sa ova dva socijalna partnera radi na izradi Sporazuma o politici zarada zaposlenih koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

 

Nakon rasprave Odbor je zaključio da se članovi, po ovom pitanju, dodatno konsultuju sa osnovnim organizacijama svojih sindikata.

 

Po pitanjima rješavanja stambene problematike konstatovano je da su ove aktivnosti svedene na nivou aktivnosti stambenih komisija u JU.

Republiči odbor je stava da je poželjno da stambene komisije, sindikat i rukovodstva J U, zajednički razmotre normativna akta institucija koje trenutno rade na rješavanju stambenih pitanja, prevashodno za zaposlene u javnom sektoru, a to su:

-          Fond za silidarnu stambenu izgradnju i

-          Stambena zadruga «Solidarno» čiji je osnivač Sindikat Prosvjete Crne Gore.

Republički odbor izražava uvjerenje da su navedeni zaključci, stavovi i ažurnost reagovanja na zahtjeve zaposlenih, jasan putokaz za konstruktivno djelovanje u pravcu poboljšanja socijalno- ekonomskog položaja zaposlenih i iz tog razloga, sa navedenim, upoznati Direktore JU i Ministra prosvjete i sporta.

 

 

Kotor 23.11. 2011 god.                                              Predsjednik

Marko Klauđerović

Članak se nalazi u kategoriji: Aktuelnosti